10-مسایل محتوائی بخش سوم (احکام درقران)

 

احکام وسیاسات

بخشی ازآیات الهی بویژه دراوائل قرآن ودرسوره های بزرگ اختصاص باحکام وسیاسات دارددوعلم فقه وحقوق درخصوص احکام بحث میکنندکه همان فروع دین راتشکیل میدهد.فروع دین ناظربررفتاروکردارادمی درجامعه خانواده وانفرادی بوده وباتوجه بروابط انسان باخود دیگران وباخداونددارای تقسیمات زیراست.

 عبادات-معاملات-احکام وسیاسات

  پیش ازشرح هریک ازمواردلازم است بیک سوال پاسخ داده شود.

 چه فرقی میان احکام واخلاق وجوددارد؟

 اخلاق مربوط به طبیعت وفطرت انسانست درحالیکه احکام درارتباط باکارهای ادمیست.چون فطرت ادمی ازاغازثابت است اخلاق نیزدارای ثبات میباشددرحالیکه کارهای انسان متغیرومتحول است مساله اخلاق درتمامی ادیان یکسان بوده وحدکامل آن درذات باریتعالیست امااحکام درادیان متفاوتست درقیامت نیزاخلاق باقیست امااحکام ازمیان میرود.جهان بدون تکلیف بوده اما جهان بدون اخلاق هرگز.

بخش اول - عبادات

اعمالیست که انسان قربه الی ا لله انهاراانجام میدهدیعنی روابط خاص ادمی باخدای خویش است وچنانچه درنیت انجام انهاریاشودویاقصدی جزخدادرمیان باشدباطل است واجری نداردورفع تکلیف نیزنمیکبد

 اقسام عبادات

 عبادات ده گونه اندکه درزیربانهاوآیات مربوط بانهااشاره میگردد.

1-نماز(صلوه)

 نمازپرستش خداوندبشکلی که درشریعت امده است

  آیات مربوطه رامرورمیکنیم

یک-وضو-یاایهاالذین امنوااذاقمتم الی الصلوه فاغسلواوجوهکم وایدیکمالی.....6مائده

دو-غسل-وان کنتم جنبافاطهروا 6مائده

 ولاجنباالاعابری سبیل حتی تغتسلوا..43نسا

  سه-تیمم-وان کنتم.. مرضی اوعلی سفر...فتیممواصعیداطیبا...6مائده و43نسا

  چهار-قبله- فول وجهک شطرالمسجدالحرام..144و150بقره

  پنج-نمازیومیه واوقات ان-اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق اللیل78اسرا –اقم الصلوه طرفی النهاروزلفامن اللیل114هود 

وسبح بحمدربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها..130طه و55غآفر و39و40ق 

  شش-نمازوسطی-حافظواعلی الصلوات والصلوه الوسطی238بقره

 هفت-نمازمسآفر-واذاضربتم فی الارض..ان تقصروامن الصلوه101نسا

  هشت-نما زنافله وشب-ومن اللیل فتهجدبه نافله لک79اسرا

  نه-نمازجمعه-واذانودی للصلوه من یوم الجمعه..9جمعه

  ده-نمازجماعت-اقیمواالصلوا..وارکعوامع     الراکعین43بقره

  یازده-نمازمیت-ولاتصل علی احدمنهم مات ابدا..84توبه

 دوازده-اذان-واذن فی الناس..27حج واذانودی..58مائده

 سیزده-نمازغفیله-87و88انبیا و59انعام

 درموردسایرنمازهابصفحه251فرهنگ موضوعی مراجعه فرمائید

 2-روزه(صوم)

 روزه عبارتست ازخودداری ازانجام مبطلات ازاذان صبح تامغرب. آیات رامرورمیکنیم

 یک-..کتب علیکم الصیام کما  ..183تا187بقره

 دو-شهررمضان الذی..فلیصمه185بقره

  سه-فمن کان مریضااو...فدیه طعام مسکین..184بقره

3-خمس

 عبارتست ازپرداخت یک پنجم مال درمواردمعینه بامام یانماینده وی بقصدقربت

 آیات رامرورمیکنیم-

  یک-واعلمواانماغنمتم من شی فان لله خمسه و..41انفال

دو-ماافاءا... علی رسوله..فلله وللرسول..7حشر

 خمس فیئ وانفال از حقوق امام است(1411تا1440)

4-زکات

 زکات عبارتست ازپرداخت بخشی ازمال بمیزان معین بنیازمندان بقصدقربت.اینک آیات رامرورمیکنیم

  یک-یاایهاالذین امنواانفقوامن طیبات..267بقره

 دو-..کلوامن ثمره اذااثمروااتواحقه یوم حصاده141انعام

   سه-یسئلونک ماذاینفقون قل ماانفقتم... 215بقره

 چهار-مصارف زکات-انماالصدقات للفقراءوالمساکین والعاملین علیهاوالمولفه قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل ا... وابن السبیل..60توبه

 5-حج

  عبارتست ازانجام مناسکی درطول عمربرای یکبارباشرایط معینه بقصدقربت

 آیات رامرورمیکنیم

  یک-ان اول بیت وضع للناس ببکه..96ال عمران 

 دو-وعلی الناس حج البیت من استطاع..97ال عمران

  سه-واذن بالناس فی الحج یاتوک...27حج

   چهار-الحج اشهرمعلومات فمن فرض فیهن..197بقره

  پنج-الشهرالحرام بالشهرالحرام والحرمات...194بقره

  شش-ان الصفاوالمروه من شعائرا.....158بقره

 هفت-واتموالحجوالعمره لله...196بقره

  هشت-فاذاافضتم من عرفات...198بقره

  نه-فاذاقضیتم مناسککم..200بقره 

 ده-واذان من ا... ورسوله...ان ا... بری3توبه

 یازده-جعل ا... الکعبه البیت الحرام...97مائده

 6-جهاد

  عبارتست ازجنگیدن درراه خدابفرمان ودرمعیت معصوم بقصدقربت .آیات رامرورمیکنیم

  یک-کتب علیکم القتال وهوکره لکم..216بقره

 دو-وقاتلوافی سبیل ا......190و244بقره

 سه-یاایهاالذین امنوا...وجاهدو فی سبیله..35مائده

  چهار-وقاتلواهم حتی لاتکون فتنه...39انفال

 پنج-واعدوالهم مااستطعتم منقوه...64انفال

 یاایهاالنبی حرض المومنین بالقتال..

 هفت-مستثنیات جهاد-آیات17فتحو91توبه

  جهاددرغیاب معصوم واجب نیست لیکن دفاع براساس منطق وعقل درهرشرایط واجب است وچارچوب آن درآیات فوق امده است.

 7و8-امربمعروف ونهی ازمنکر

  یعنی واداشتن مردم بکارهای نیک وبازداشتن انان ازکارهای بدباشرایط خاص وبقصدقربت

  آیات رامرورمیکنیم

 یک-ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر..104ال عمران

 دو-کنتم خیرامه..تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر110العمران

 سه-یومنون با.....ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر114العمران

  چهار-یابنی اقم الصلوه وامربالعرف وانه عن المنکر17لقمان

پنج-خذ العفووامربالعفو..199اعراف

 شش-آیات41حج و 112 و71توبه 157اعراف و...

  9و 10- تولی وتبری

  دوست داشتن وروی اوردن بدوستان خداوروی گرداندن ازدشمنان خدابقصدقربت. تولی الیه-دوست داشتن. تولی عنه-تبری یارویگردانیدن

  آیات مربوط به تولی وتبری عبارتنداز 23توبه-51مائده-4حج-1و8و9و13ممتحنه-23غاشیه-14مجادله-

مطهرات ونجاسات ومقدمات نماز ومقارنات ان درج3کافی

روزه وزکات وحج درج4کافی

جهاد وامر بمعروف ونهی ازمنکر در ج5 کافی

بخش دوم-معاملات

اندسته از اعمالی که انسان درروابط اجتماعی بادیگران انجام میدهد آن هم بردوگونه است

 الف-عقود

  عبارت ازروابط دویاچند جانبه است که مستلزم رضایت وقصداطراف انست مانندنکاح وبیع

  عقودخودبردوگونه است معینه وغیرمعینه

 عقودمعینه دارای نام وشرایط ویژه ایست مانندبیع واجاره ونکاح. اینک آیات مربوط به عقودرامرورمیکنیم

  یک -احل ا...  البیع وحرم الربا275بقره(بیع)

  دو-...اوفوابالعقد..1مائده 

  سه-فلیودالذی اوتمن اماناته283(ردامانت)

چهار-من ذاالذی یقرض ا... قرضاحسنا..18تغابن(قرض)

پنج-کتب...ان ترک خیراالوصیه..180بقره(وصیت)

شش-وان کان ذوعسره فنظره..283بقره(مهلت پرداخت)

 هفت-وان کنتک علی سفر..فرهان مقبوضهو283بقره(رهن)

 هشت-وانکحواالآیامی منکم...32نور(نکاح)

 نه-الرجال قوامون علی النساء34نسا(سرپرستی مردان)

 ده-خطبه النساء235بقره(نامزدی)

 یازده-ومن لم یستطع منکم طولا..24نسا(متعه)

مکاسب ومعاملات درج5کافی

نکاح واحکام ان درج5کافی

طلاق واحکام ان-صید اطعمه واشربه-وصیت وارث درج6کافی

  ب-ایقاعات

  عبارت ازاعمالیست که تنهانیازبه رضایت وقصدیک طرف داردمانندطلاق ووقف

  آیات رامرورمیکنیم 

  یک-یاایهاالنبی اذاطلقتم النسا...1طلاق

دو-والائی یئسن من المحیض..4طلاق(عده طلاق

 سه-والمطلقات یتربصن......228بقره(عده)

/ 0 نظر / 161 بازدید