3-مسایل شکلی بخش دوم(ادبیات قرآن- هنر ادبی)

قرآن کریم فارغ از موضوعات مهم آن از نظر هنری و ادبیات یکی از شاهکارهای ادبی مهم جهان است و شاید بتوان گفت بی نظیر ترین آنهاست بعبارت دیگر قرآن کریم موضوعات خود را در قالب بهترین شیوه هنری یعنی ادبیات در اشکال مختلف داستانی و فصاحت و بلاغت بیان مطرح نموده است .

در خصوص ادبیات قرآن موارد زیر را میتوان مطرح نمود

الف: موارد اعجاز قرآن

قرآن کریم بزرگترین معجزه پیامبر اسلام ص می باشد موارد اعجاز قرآن بشرح زیر است

یک: قرآن یک معجزه جاودانی است بهمان صورت که نازل شده است تا ابد باقی خواهد ماند و هیچگاه تحریف نخواهد شد           

  آیات الهی را مرور می کنیم

1 – نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون   9 حجر

2 – لامبدل لکماته  115 انعام – 27 کهف – 34 انعام

3 – وانه لکتاب عزیز لآیاتیه الباطل من بین یدیه و لامن خلفه         42 فصلت

4 - . . . قل مایکون لی آن ابدله من تلقاء نفسی                                16 یونس

5 – فینسخ ا... مایلقی الشیطان ثم یحکم ا... آیاته                           52 حج

6 – قل انزله الذی یعلم السر فی السموات و الارض                        6 فرقان

دو: فصاحت و بلاغت

قرآن از جهت فصاحت و بلاغت در میان تمام کتابهای جهان بی نظیر است و خود قرآن در هفت جا تحدی بدین امر نموده است   موارد تحدی در قسمت بعدی خواهدآمد

سه: عدم تضاد و اختلاف در آن

افلاتید برون القرآن و لوکان من عند غیرا... لوجدوا فیه اختلا فاکثیرا  82 نساء

چهار: اسلوب و سیاق واحد در آن

قرآن نه نظم است و نه نثر لیکن زیبای همه آنها رادربردارد و در این اسلوب در کل آن و در طول 23 سال نزول تدریجی از وحدت کاملی برخوردار است

پنج: تلاوت آن کهنگی ندارد و همیشه باطراوت همراه است

شش: کثرت معانی در عبارات کوتاه

هفت: تاثیر در نفوس آدمیان

هشت: ثبات و پایداری آن در طول زمانها

نه: بهترین راهنمای بشریت به راه راست

ده: بیان اخبار گذشته و آینده و امور غیبی ( مراد پیشگویی بعدا خواهدآمد )

یازده: آهنگ قرآن که از عالم روح میاید با موسیقی و آهنگهای بشری قابل مقایسه نیست

دوازده: برخی موارد جالب در قرآن

تعداد ماه       12 بار        تعداد روز   365 بار         دنیا و آخرت   115 بار        موت و حیات    75 بار

امام                 12 بار

ب: تحدی در قرآن

تحدی بمعنای ادعای معجزه و کار فوق العاده نمودن است و در قرآن کریم در خصوص کلام الهی این امر هفت بار صورت پذیرفته است.

آیات را مرور می کنیم:

1 – تحدی به تمام قرآن

قل لئن اجمتعت الانس و الجن علی آن یاتوا بمثل هذا القرآن لآیاتون بمثله و لوکان بعضهم لبعض ظهیرا 88 اسراء

قل فاتوا بکتاب من عند ا... هوا هدی منها                     49 قصص

2 – تحدی به ده سوره      قل فاتوا  بعشرسور                     13 هود

3 – تحدی به یک سوره

و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله   23 و 24 بقره –     

قل فاتوابسوره مثله38یونس

4 – تحدی بگفتاری ( داستانی ) از آن

فلیاتوا بحدیث مثله آن کانوا صادقین   34طور

ج: پیشگوییهای قرآن

یکی از معجزات قرآن طرح مسایلی است که درزمان بیان آن قابل درک نبوده لیکن بمرورزمان وپیشرفت علم شناسایی گردید اینک به برخی از موارد اشاره میکنیم

1-     خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترایب  1طارق

2-    الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا   نباء

3-    وخلقناکم ازواجا وانزلنامن المعصرات ماءثجاجا   نباء

4-    فلااقسم برب المشارق والمغارب  40معارج

5-   رب المشرقین ورب المغربین       16الرحمن

6-     یرسل علیکم  شواظ من نار ونحاس فلاتنتصران 35الرحمن

7-   یامعشر الجن والانس آن استطعتم آن تنفذوا من اقطار السموات والارض     33الرحمن

8-    والسماء بنینا وانا لموسعون     47ذاریات

9-     ومن کل شیء خلقنازوجین  49ذاریات

10- افلم ینظرواالی السماءفوقهم کیف بنیناوزیناهاومالهامن خروج 7ق

11-  وانبتنافیهامن کل زوج بهیج   7ق

12- انافتحنافتحامبینا    1فتح

13- والشمس تجری لمستقرلها   38یس

14-والقمرقدرناه منازل  39یس

15-       لاالشمس ینبغی لها آن تدرک القمرو...........40یس

16- ا... الذی رفع السماوات بغیرعمدترونها     2رعد   و9لقمان

17-       وتری الجبال جامده وهی تمر مر السحاب     90نمل

18- یولج اللیل فی النهارویولج النهار فی اللیل    14فاطر

19- غلبت الروم .....وهم من بعدغلبهم سیغلبون ...1روم

20-الم تر انا... یزجی سحابا   43نور

21- وجعلنا فی الا رض رواسی آن تمیدبها   32انبیا

22-       وجعلناالسماء سقفامحفوظا    32انبیا

23-       وتری الارض هامده فاذاانزلناعلیهاالماءاهتزت وبث5حج

د: عجایب قرآن

درقرآن کریم ازمواردی صحبت شده است که بشرتاکنون پی به عمق آن نبرده وبعنوان عجایب قرآن مطرح است درزیر ببرخی ازانان اشاره میکنیم:

1-     وبنینافوقکم سبعا شدادا    نباء

2-    تولد عیسی از مریم باکره     40ال عمران

3-    وانزل جنودا لم تروها    26توبه

4-    الذی خلق سبع سموات طباقا      3ملک

5-   قل اوحی الی انه نفر من الجن......سوره جن

6-     وانا لمسنا السماء .....ملیت حرسا شدیدا وشهبا8جن

7-   جاعل الملایکه رسلا اولی اجنحه مثنی   .......1فاطر

8-    شق القمر     1قمر

9-     ا... نورالسموا ت والارض......35نور

10- اولم یرالذین کفروا آن السموات واللارض کانتا رتقا ففتقنا    31انبیا

11-  معراج پیامبر        1اسراء

12- ویسیلونک عن الروح...........87اسرا

13- انا ناتی اللارض ننقصها من اطرافها    41رعد

14-اصحاب فیل    سوره فیل

15-                        اصحاب کهف ورقیم         16کهف

ه-صیغه های مشکل درقرآن

ابریق از برق – اثرن از ثور – ادوا از ادی – استبرق از برق – موصده از وصد – استبقوا از سبق – اتقی و تقی از وقی – جوابی از جابی از جبی – تحروا از حری – حلوا مجهول از باب تفعیل از حلی – خلو از خلی – مخاض از مخض – ادکر و مدکر از ذکر – مرضی جمع مریض از مرض – زالت از زیل – ساق از سوق – سائبه از سیب – طائف از طوف – عاد از عدو – عاد پیامبر از عود – عید از عود – اعان از عون – قرن فعل امر قرّ – قائلون و مقیل بمعنای خوابیدن از قیل – الحاف از لحف – مهلک از هلک – نفقه از فقه – هدنا از هود – واهلک از اهل – یلتکم از لیت- یحموم از حمّ – ذاالاید و باید از اید – آدم از اوم – آل از اول – آلاء از الی – آیه از آیا – اتقان از تقن – اثنان از ثنی – ارجاء از رجو – اعتدنا از عتد – اقتت از وقت – الذین والاتی از ال ل – ا... از اله – امه از امو – انجیل از نجل – اولئک از اول – تاره از تور – تتری از وتر – تراقی و ترقی از رقی – تراقی و ترقوه از ترق – ثبات از ثبو – دیه از ودی – ذریه از ذر – فصرهن از صور – ماء از موه – ماب از اوب – مشکات از شکو – معین از معن و عین – ملائک از ملک و الک و لئک – هاروت از هرت – ماروت از مرت – یاتل از الو – استکانوا از کین – شیطان

و: اصطلاحات در قرآن

کوثر – ماعون- همزه – ثمره – تکاثر – علم الیقین – عین الیقین – حق الیقین – اهل کتاب – صحف – لیله القدر – نادی (جماعت)-زبانیه (ماموران جهنم)- اسفل السافلین- اعلی علیین – تقوی و طغوی - عقبه (تکلیف)- مرصاد – نفس مطمئنه – نفس اماره – نفس لوامه – لوح محفوظ – صراط مستقیم – خیر و شر – اولی و آخرت – دنیا و عقبی – مطففین – زمهریر (سرما)- تحری (جستجو) – اجل مسمی- اجل معلق – استکبار – استضعاف – توبه نصوح – حدود ا... – صدیقین – شهداء – ضیزی (خلاف عدالت) - اجنه جمع جنین – سکره الموت – اسلام و ایمان – اشراط جمع شرط – اولوالعزم- جاثیه ( به زانودرآمده)- آیام ا... – مدینون جمع مدین مفعول از دین – ملا اعلی – کتاب محفوظ – کتاب محو و اثبات -  جلابیب جمع جلباب ( چادر )- عروه الوثقی – رب السموات و الارض و مابینهما( همه هستی )- عصی جمع عصا – ذکران جمع ذکر – اناث جمع انثی – قسطاس (ترازو)- افک (دروغ)- اناسی جمع انسان – صلوات –– اولی النهی(اولوالاباب) – تحت الثری ( زیر زمین) – ملت ( کیش ) – طاغوت – لمح البصر – احدی الحسنین ( شهادت یا پیروزی - مباهله – قنطار -   نسیء ( تغییر در ماههای حرام ) – کلاله– یمین ( ایمان) – شمال ( شمائل )-  ریش ( زینت )-  قرن ( قوم و زمان )- مستقر ( آخرت ) – مستودع (‌دنیا) – اعراف ( مکان بلند ) – ارائیم (‌خبردهید ) – انفال (  فییء) تسبیع و تقدیس – اساری ( اسیر ) – محکمات ( ام الکتاب ) – متشابهات – قسیس ( کشیش) – شق القمر – معراج – دحو الارض- سدره المنتهی – قاب قوسین – دابه الارض – ارذل العمر – شجر احضر – اولی الامر – ام الکتاب – ام القری ( مکر )

ز: طبیعت در قرآن

فلق – عصر – زلزله – علق- ضحی – لیل – شمس – فجر – سماء – جبل – ارض – طارق – بروج – شتاء – صیف – تراب – دهر – شهاب- ماء – نار – نجم – شعری – یم – بحر – صاعقه – دحان – عین – سیل – بر – طوفان – صیحه – طور – برد – حسبان – ینبوع – رعد – کوکب – برق – جو – خسوف – ساحل – ریح – حاصب ( تندباد) – مزن – سحاب – غمام – اعصار ( گردباد)- ودق

( باران ) – مطر – صیب – وابل – غیث – افق – حجر – یحموم – قمر – صرصر – طل – فج- لجی – موج – هلال

ح: اجزاء بدن در قرآن

راس – اذن – انف – بصر – عین – سمع – جبین – جبهه جباه – ناصیه – شعر – جید – عنق – حلق – حلقوم - حنجره – حنک – خد – ذقن – رقبه – ترقوه (تراقی)- سن – شفه – فم – لحیه – لسان – بطن – تریبه – جلد – جنب – حویه – دم – رحم- شحم- لحم – صدر – صلب – ظهر – عصب – عظم – فواد – فرج –فقار- قلب- کبد – معا- منکب- انمله- ورید – ید –رجل – اصبع – ظفر – عضه – قدم – کعب – نفس – روح – وجه – ساق – بشر – وتین(رگ)- خرطوم- دبر- قبل – جسد- بدن- جیب – جناح – یمین – ازر – کف – صوف- سوات(عورت)- دمع – مرفق – سواه (جسد) – بنان – جسم – عضله – عوره – غمز – مقعد

ط: خویشاوندان در قرآن

اب (والد)- ام ( والده) – اخ- اخت- ابن(ولد)- بنت- مولود- ورید – فتی – فتاه – جد – جده- خال- خالد- عم- عمه-زوج- زوجه- بعل- صهر-  سبط- نافله – دعی – ربیبه – امرئه – امرء – صاحبه(همسر)- ولدان ( کودکان)- فصیله(خویشان)- ابنه- رحم- عشیره- غلام(غلمان)- ذریه- ذکر – انثی- اهل(اهلون)- آل – رجل – نساء- نسوء – ناس – اناس – انسی- اناسی – صبی – شیب(پیر) – حفده( نوادگان )- سید – سیده – اقربی – ثیبه – طفل – عروب – عقب – کلاله – نسب – نسل – آباءالبعوله(31 نور)

ی: حیوانات در قرآن

1- چهارپایان: ابل – بعیر – بغل – بقر – بهیمه – ثور – جمل – حمار ( حمر و حمیر ) – سائبه – سائمه – ضان – عجل – غنم – مغر – نعجه – نعم – ناقه – خیل – رکاب – ضامر – بدن - حام – بحیره – صافنه – وصیله – جیاد – عادیه – موریه – مغیره – دابه

2- حشرات: بعوضه – جراد- ذباب- عنکبوت- فراشه- قمل- نحل – نمل

3- خزندگان: ثعبان – حیه – جان

4- آبزیان: حوت – ضفدع – نون ( ماهی )

5- پرندگان: سلوی – غراب – هدهد -  طیر( ابابیل)

6- مابقی: خنزیر – ذئب – فیل – قرده – کلب – قسوره(شیر)

« کلب و خنزیر دو حیوان نجس العین اند »

ک: بیماریها در قرآن

اعمی کوری ( عمی و عمیان ) 50 انعام – اعرج لنگی ( عرج) 61 نور -  اصم کری ( صم) 42 هود – ابکم لنگی  (بکم) 76 نحل – اکمه کوری مادر زاد (‌ کمه ) 49 آل عمران- ابرص یا پیسی

  ( برص ) 110 مائده

ل: نوشت افزار در قرآن

قرطاس – قلم – مداد – صحف – سجل – رق – کتاب – سفر

م: فصول در قرآن

صیف ( تابستان )- شتاء ( زمستان)  سوره ایلاف

ن: مزه ها در قرآن

حلو( شیرین ) – مر ( تلخ ) – اجاج ( تلخ و شور ) – ملح (شور) – غدب ( شیرین ) – خمط ( تلخ )

س: رنگها در قرآن

ابیض ( بیضاء ) سفید 187 بقره – اسود ( سود ) سیاه 187 بقره – اخضر ( خضر ) سبز 80 یس – احمر ( حمر ) سرخ 27 فاطر – اصفر ( صفر )‌ 33 مرسلات 51 روم – ازرق ( زرق ) آبی و کبود ‌102 طه – رماد خاکستری 18 ابراهیم

مسوده – مصفره – مخضره

ع: فلزات در قرآن

ذهب ( طلا ) – فضه ( نقره) – حدید ( آهن ) – قطر و نحاس و مهل و قطران (‌مس و سرب )

ف: اغذیه در قرآن

لبن – عسل – بیض ( تخم مرغ) –  دهن – لحم – سکر ( شکر ) خبز – من –سلوی – زیتون – مائده

س: میوه ها در قرآن

تین – زیتون – عنب – قضب ( خرماو تره )-  رمان- یقطین (کدو)- رطب – قثاء – طلح (موز)

س:پول در قرآن

دراهم 20 یوسف- دینار 75 آل عمران – ورق ( اسکناس )19 کهف

ق: گیاهان و سبزیجات  در قرآن

تین – زیتون – قضب – نحل – صدر – یقطین – بقل – فوم – بصل – عدس – خردل – اتل(گز) – ضریع – عنب- اب (گیاه خودرو) – طلح (درخت موز)- خضر ( سبزینه ) – الحب – ریحان – سنبله – صنوان – طلع – قنوان – قثاء

ر: اسم فعل در قرآن

اف – اوه- الا -  ویل – هاءم -  هلم – هیت – هیهات – ویکان - هاتوا

ش: جهات سته    در قرآن

قبل و امام (جلو) – خلف و دبر – وراء- ظهر (پشت) – فوق ( بالا) – تحت (زیر و پائین)- یمین (راست )- یسار و شمال ( چپ )- بین (میان)- عندو لدن و لدی (نزد )- جنب ( کنار ) – ثم – هیهنا – هنا – هنا   لک – مشرق و مغرب

ت: ادوات استفهامی در قرآن

أ – هل – این – متی – من – ما – ای – کیف – کم – لم-  لما

ث: ظروف زمان و اوقات در قرآن

آیان – متی – انی – ازل – ابد – امس – الیوم – غد – جمعه و سبت – الان – یوم و لیل و سنه و عام و حول (سال) – ساعه – قرن -  شهر – اصیل ( اصال) – بکره – سحر – صبح و       صباح – عشاء و عشیه – عصر و مساء – اجل – اناء – بغته- حقب- دهر – حین – اذ – اذا – آیام – نهار – لیل – عشی – ضحی – امد – ابکار –اهله

آیام هفته: سبت (65بقره) – جمعه ( سوره جمعه )

خ: خطابات درقرآن

درقرآن کریم خطابات دوگونه اند

1-عمومی-یاایهاالناس-یاایهاالانسان-یاایهاالذینامنوا-یاایهاالذین کفروا- یاایهاالکآفرون 2-خاص-یاایهاالمدثر-یاایهاالمزمل-یاایهاالنبی-یاایتهاالنفسالمطمئنه-یاایهاالرسول-قل

 

ذ: اسامی معرب به حروف وباهمزه وصل

1-اب-اخ-فم-ذو-اولو

2-اسم-ابن-ابنه-امرء-امرءه-اثنا-اثنتا-ال

ض: مکانهادرقرآن

ارم(شهرعاد)-طوی(اورشلیم)-موتفکات(شهرلوط)-طور(بیابان سیناء)-مکه-بکه احقاف(سرزمین قوم عاد)-مصر-ام القری(مکه) -سبا-یثرب -مدین(شهرشعیب) -روم-طورسیناوسینین -کهف-حجر(صالح) -جودی- حنین(میان مکه ومدینه)بابل-صفا-مروه-عرفات-مشعرالحرام-بدر-منی-مدائن-دارالندوه-کعبه-الوادالایمن-وادالنمل ارض الجرز اریحا-ایله

ظ: غزوات وسرایادرقرآن

بدر214بقره-احد121ال عمران-حنین25توبه-خندق214بقره-حدیبیه7توبه وفتح-بنی النضیر206حشر-فتح مکه1نصر-تبوک38توبه-احزاب9احزاب-یوم الفرقان214بقره-بنی نخله11مائده-حمراءالاسد172ال عمران-خیبر15فتح-ذات السلاسل11و1عادیات بصفحه281مراجعه فرمائید

غ: مساجددرقرآن

قبله مسلمانان ابتدامسجدالاقصی یابیت المقدس بود.لیکن درسال دوم هجری بفرمان خداوندقبله ازمسجدالاقصی به مسجدالحرام یاکعبه تغییر یافت کعبه اولین خانه خدادرروی کره زمین است که توسط حضرت ادم بناشد وپس ازویرانی درطوفان نوح مجددابوسیله ابراهیم تجدیدبناشد آیات رامرورمیکنیم.

آن اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا95العمران واذیرفع ابراهیم القواعدمن البیت واسماعیل...122بقره     

 وحیث ماکنتم فولواوجوهکم شطره144بقره 

..فلنولینک قبله ترضیها 144بقره

  علاوه برمسجدالحرام(بیت العتیق)ومسجدالاقصی درقرآن کریم به مساجددیگری نیزاشاره شده است.مسجدقبلتین1اسرا-مسجدقبا107توبه-مقام ابراهیم(مصلی)-مسجدضرارکه دستورتخریب آن داده شد107توبه

لا: اعداددرقرآن

درقرآن کریم انواع اعدادبیان شده است

1-اصلی-احدواحدی-اثنان واثنتان واثنتین-ثلاث وثلاثه-اربع واربعه-خمس-سته-سبع وسبعه-ثمانی وثمانیه-تسع-عشر-احدعشر-اثنتی عشر-تسعه عشر-عشرون-ثلاثون وثلاثین-اربعین-خمسین-ستین-سبعون وسبعین-ثمانون وثمانین-تسعون-تسع وتسعون مائه-ماتین-ثلاث مائه-ثلاث مائه وتسع-الف سنه الاخمسین-الف والوف-الفین-ثلاثه الاف- خمسه الاف-خمسین الاف4معارج-مائه الف147صافات

2-ترتیبی-واحدوواحده-اول واولی-ثانیه-ثالث .ثالثه-رابع-خامسه-سادس-ثامن

3-کسری-نصف-ثلث-ثلثان-ربع-خمس-سدس-ثمن-عشرومعشار

4-توزیعی فرادی-مثنی-ثانی اثنین-ثلاث-ثالث ثلاثه-رباع-تثلیث-شفع-وتر-زوج-بضع

اب: علائم واشکال آن درقرآن

علائم وشکل انهادرقرآن بشرح زیراست:

1-حرکات(فتحه-ضمه-کسره-رفع-نصب-جر-الف مدی-یای مدی-واو مدی-سکون)

2-علائم وقف(م لازم-لاقبیح-قلی وقف اولی-صلی وصل اولی-     ج جایز-معانقه).

3-علائم احکام(مد-شد-وصل-اشباع-اماله-غنه-سکت-ادغام-اظهار-اخفا-اقلاب-ناخوانا) علائم قدیمی عبارتند از-قفه(سکت)-ط-قف(وقف تام)-ک(کافی)-ز-ص-ق-جه(حسن)-صل(قبیح)-صب(وصل یمابعد)-صق(وصل بماقبل)

اج: استثناءات تجویدی در قرآن

مجریها(ا ماله)-فرق.مصر.یسر.نذر.اسر بدوصورت تفخیم وترقیق)-ارکب معنا(ادغام متجانسین)-الم نخلقکم(ادغام متقاربین)-بل ران ومن راق(بلاادغام)-مکناوتامنا(ادغام کبیر ودومی بااشمام)-مالیه هلک(ادغام.سکت.وقف)-یس والقرآن..ن والقلم(بدون ادغام دروصل)-دنیا بنیان صنوان قنوان(بلاادغام)الان(مدلازم کلمی مخفف)-ع درعسق وکهیعص (مدلین باسبب سکون لازم)-ارجه والقه(ضمیر ساکن)-یرضه(بلااشباع)-فیه مهانا(بااشباع)-علیه ا... وماانسانیه ضمیرمضموم10فتح و6کهف)-عوجا قیما.بل ران من راق .من مرقدناهذا(مواردسکت)-اناولکنا38کهف.الظنونا الرسولا.السبیلا10و66و67احزاب.قواریرا سلاسل سلاسلا4و15دهر(همگی وقف باالف)-اتحاجونی(ادغام کبیر)-یبسط.بسطه.مصیطره.مصیطرون(باص وس)-فمااتینی(باحذف وسکون دروقف)-بئس الاسم(السم ولسم دروقف)-ءاعجمی(دومی باتسهیل)-لایهدی35یونس (ادغام کبیرومتجانسین

اد: امثال تشبیهات و کنآیات درقرآن

درقرآن کریم بیش از200مثل کنایه وتشبیه بکاررفته است که دقت دردرک انهاانسان رابعمق مطلب نزدیکترمینمایدبرخی ازانهاعبارتنداز:

1-تشبیه حاملان تورات به خران حامل کتاب  6جمعه

2-خردشدن فیل سواران ابرهه به کاه خورده شده فیل

3-تشبیه خانه مشرکان بخانه عنکبوت    41عنکبوت

4-وضع مردم درقیامت بمانند پروانه های پراکنده4قارعه

5-تشبیه دنیاوزینتهای آن بباران19حدید

6-تشبیه اعمال کآفران بسراب39نور

7-ضعف خدآیان دروغ بعدمتواناییبه خلق مگس73حج

8-تشبیه اعمال کآفران به خاکستردرباد21ابراهیم

9-تشبیه داعیان غیر خدا بسراب15رعد

10- تشبیه  باطل بکف روی اب18رعد

11- تشبیه دلهای قسی بسنگ69بقره

12- تشبیه آفراد دردوزخ بخران فراری ازشیر50مدثر

13- تشبیه اعمال کآفرانبه تاریکی دردریای مواج  40نور

14- تشبیه صدقات بامنت به ریا266بقره

15- تشبیه منافقان بشب ظلمانی  17بقره

16- تشبیه منافقان طوفانی بارعدوبرق ووحشت ازمرگ19بقره

17- تشبیه انفاق بدانه گندم که هفت خوشه میدهد261بقره

18- تشبیه شهدابه زندگان154بقره

/ 0 نظر / 160 بازدید