8--سرگذشت امامان وشجره نامه انان

 

قسمت-دوم سرگذشت امامان(عصرامامت)

مقدمه

درخصوص امام وولی مواردزیرقابل طرح است.

الف-امام درقرآن

امام جانشین پیامبردراجرای احکام واقامه حدودوحفظ شریعت وتربیت مردم است واژه امام بصورت مفردوجمع12باردرقرآن کریم امده است مقام امامت برترازنبوت است چه نبوت ورسالت ارائه طریق وامام ایصال بمطلوب است.برخی ازپیامبران علاوه برمقام نبوت امام نیزبوده اندمانندابراهیم وداودوسلیمان وپیامبراسلام اینک آیات رامرورمیکنیم

نصوص قران برامامت(علی وحسنین)

انماانت منذرولکل قوم هاد

اطیعوا... واطیعوالرسول واولی الامر 59نسا

 قل لااسئلکم علیه اجراالاالموده فی القربی22شورا

 یاایهاالرسول بلغ ماانزل الیک من ربک..72مائده

-انماولیکم ا... والرسول والذین امنوا.55مائده

 -ولقدکتبنافی الزبور..ان الارض یرثها..105انبیا

-بقیه ا... خیرلکم 88هود 

59نساء اطیعوا الله...-33احزاب ایه تطهیر-67 سوره 5 یا ایها الرسول...-3مائده الیوم...-6سوره33- 55مائده بقیه با وصیت وسایر علائم(750 تا756)

  ب-امامت وولایت درسنت رسول 

 

 1-حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین کتاب ا... وعترتی

  2-حدیث سفینه نوح مثل اهلبیتی فیکم کمثل سفینه نوح من رکبهانجی ومن تخلف عنهاهلک

 3-حدیث نجوم النجوم امان لاهل الارض من الفرق واهل بیتی امان لامتی من الاختلاف

4-حدیث امامان اثناعشر لا یزال الاسلام عزیزاالی اثنی عشرخلیفه کلهم من قریش مرادازاهلبیت 12امام وحضرت زهراست واین اصطلاح دوباردرقرآن امده است33احزاب و77هود

5-اثبات امامت2 1 امام درحدیث(1380تا1399)

 ج-نبوت وامامت درکتب پیشین

  یک-تورات(عهدعتیق) ا-سفرپیدایش

  الف باب سیزدهم آیات15و16-زیراتمام این زمین راکه میبینی بتو وذریت توتابابدخواهم بخشید....

دیگرعطآفرماید...بسیارباشمانخواهم گفت زیراکه رئیس این جهان میاید

ب -باب هفدهم ایه20(مادماد)-وامادرخصوص اسماعیل ترااجابت فرمودم اورابرکت داده بارورگردانم واورابسیارکثیر گردانم 12رئیس ازوی پدیدایند

ج-باب هجدهم ایه18-وحال انکه ازابراهیم هاینه امتی بزرگ وزوراورپدید خواهدامد...

د-باب چهل ونهم ایه10(شیلو)عصاازیهودادورنخواهدشد...تاشیلوبیاید 

دو-انجیل یوحنا

 1-باب چهاردهم ایه16-ومن ازپدرخواهم خواست تسلی دهنده -باب پانزدهم ایه26-....لیکن چون تسلی دهنده که اوراازجانب پدرنزدشمامیفرستم اید..

3-باب شانزدهم ایه7-

  سه-انجیل متی

 باب 24 ص41 - کل این باب در خصوص ظهور حضرت صاحب است و از ایشان دوبار تحت عنوان (پسر انسان) و یکبار بعنوان (اقا) امده است .

 چهار-صحیفه اشعیاء

 باب11ص1021 (ماشیح) 

   پنج-زبورداود

 مزمور37جملات9و11و27و29

  شش-قرآن :آیات اشاره کننده بکتب یادشده  

  واذقال عیسی بن مریم یابنی اسرائیل انی رسول ا... الیکم مصدقالمابین یدی من التوریه ومبشرابرسول یاتی من بعداسمه احمد(6صف)

  الذین یتبعون الرسول الامی الذی یجدونه مکتوباعندهم فی التوریه والانجیل157اعراف ولقدکتبنا فی الزبورمن بعد الذکران الارض یرثهاعبادی الصالحون105انبیا

د-علائم مثبته امامت-ا-بزرگترین فرزند امام جز در مورد حسنین وفرزند ناشایست امام صادق 2-جواب هر سوالی را میدهد3-تشابه کامل باامام قبلی دارد4-سلاح نزد اوست5-وصیت امام قبلی6-بفضیلت معروف است7-از صفات زشت دور است8-حلالزاده9-مختون10-الوده نبودن بخون11-اهل یاوه وبازی نیست12-بهر لغتی سخن گوید13- زبان حیوانات را میداند(738تا749) 14-چون بدنیا ایدکف دست بزمین نهاده شهادتین میگوید15-محتلم نشود16-چشمش بخوابد ولی قلبش بخواب نرود17-دهن دره وبغل باز کردن ندارد18-از بشت سر مانندبیشرو ببیند19-مدفوعش بوی مشک میدهد20-زمین انرا میبوشاند21-زره رسول برتنش رساست22-محدث است(1004)

براساس روآیات اسلامی امام معصوم دارای علائم ومشخصات زیراست(برگرفته ازجلددوم اصول کافی)

1- امام درعلم وعمل سر آمد روزگار است ازنظر علمی برترین است وازنظر عملی معصوم واتقی است

امام علی میفرمود سلونی قبل ان تفقدونی

همانطور که خداوند در بدن ادمی عقل را بعنوان حجت قرارداده درجهان نیز حجتی وجود دارد که اعلم ومعصوم است وان امامان هستند

همانطور که دل وعقل برای رفع تردیدها از محسوسات است حجت خدا نیز برای رفع تردیدها از کتاب خداست

(425تا429)

2-امام اعلم مردم است وشب جمعه بعلمش افزوده شود بهرزبانی صحبت میکندوباحیوانات سخن میگوید علم اواعطائی است اگاه برتاویلات قرآنست 

 3-امام معصوم است ومرتکب گناه خطاونسیان نمیشود

4-محدث ومفهم است یعنی فرشته رادرخواب میبیندودربیداری بااوحرف میزند روح القدس همراه اوست

5-اگاه بر72حرف ازاسم اعظم وغیب است

6-امامت انتصابی است وباوصیت امام قبلی ودراخرین لحظه حیات امام قبلی صورت میپذیرد

7-باختیارخودمیمیردوزمانشرامیداند

 8-دارای اکمل صفات کمالی است

 9-بزرگترین فرزندامام است بجزامام علی وامام حسین وامام کاظم

10-دارای معجزات اندووسایل پیامبران گذشته وامامان قبلند

 11-دارای سلامت جسم وپاکیزگی ولادت اند(حلال زاده-مختون....)

12-محتلم نمیشوند.برپشت نمیخوابد.دهن دره وبغل بازکردن ندارند

 13-وقت بدنیاامدن کف دست برزمین شهادتین میگوید

 14-ازپشت سرمیبیند.چشمش میخوابدولی قلبش بیداراست

 15-مدفوعش خوش بوست وزمین انرامیبلعد

  16-فرشتگان واجنه خدمت اومیرسند

 17-ازمرگ امام قبلی درهرکجاکه باشداگاه میشوداوراغسل داده براونمازمیت میخواند

 18-سن خاصی نداردوخوراک وپشاک اوشبیه مردم پائین است

 19-وارث علم انبیاست وحق تصرف دارد انفال وخمس ازانانست

 20-بیش ازچهارزن دائمی وموهوبه حق تزویج ندارد.

2-حجت خدا بوجود امام است(438تا440)1

-زمین خالی ازحجت نماند(441تا454) 22

 23-اگر روی زمین دونفر باشند یکی ازاندو امام است(455تا459)

24 -امام چون شبان گله است

25 -انکه دراعراف حضور دارد ائمه اند(460تا473)

26-امام گواه خدا برخلق است(491تا495)-

27-امام رهبر جامعه است(496تا499) -

28-امام ولی امر خدا وخزانه دار اوست(500تا505)-

29-امام خلیفه خدادرزمین است(506تا508) --

30-امام نورخداست(509تا514)

31-امام رکن زمین است(515تا517) --

32-امام تمامی علوم انبیا وملائکه رامیداند(653تا656)-

33-امام هرگاه بخواهد بداند میداند(661تا663)-

34امام باختیار خود میمیردوزمان انرا میداند(664تا671) -

35-امام ازگذشته وحال اگاه است(671تا685) --

36-امام همچون وصی انبیاء گذشته است(696تا702) -

37-امام محدث ومفهم است(703تا707)-

-38روح الامین همراه بیامبر وامام است

39-زمان اگاهی امام ازعلوم امام قبلی- دراخرین دقیقه عمر امام قبلی(717تا719)-

40-امامان درعلم وشجاعت واطاعت برابرند اما امام علی بدیگران فضیلت دارد بیدحسنین وبعد امام مهدی وبقیه باهم برابرند(720تا722)-

41-امام امام بعدی را میشناسد ایه 62 سوره 4 درمورد ردامانت(723تا728)-

42-امامت عهدیست ازسوی خداوقابل تفویض بهرکسی نیست(730تا733)-

43-امام جز بعهد خودعمل نمیکند(734تا737)-

44-کی امام میفهمد امام قبلی فوت کرده است؟ زمان مرگ با الهام(980تا985)-

45-سن امامت از5سال ببالا(986تا993)-

46-امامرا امام غسل میدهد(994تا995)-

47-علم درسینه امامان ثبت است(552تا556)-

48-امامان وارث قران اند(557تا560)-

49-امام وارث میراث بلاوارث است(563و564)-

50-اعمال برامامان عرضه میشود(574تا579)-

51-امامان قائم بامر خدایند(1403تا1405)-

52-امام حق دریافت صله را دارد(1406تا1410)-

53-خمس فیئ وانفال از حقوق امام است(1411تا1440)-

54-امام ازدوستانش اگاهی دارد(1181تا1183)-

55-تمامی زمین متعلق بامام است(1064تا1070)-

56-امام برای مردم خیرخواه است(1050تا1051)-

57-انچه ازحق دردست مردم است ازال محمد است(1038تا1043)-

58-امام طبق علم خود داوری میکند ونیاز بشاهد ندارد(1031تا1035)-

59-فرشتگان بخانه امام امده وبرفرششان گام زده واخبار میاورند(1017تا1019)-

60-جن بحضور امام میاید ومسایل خودرا میبرسد(1024تا1030)-

61-در ادمی 4روح وجود دارد نباتی حیوانی انسانی والهی اما روح بنجم همراه با معصومین است(708تا710)-

62-درجه کامل خداشناسی درولایت امامان است-

63-هر کس باید امام زمان خودرا بشناسد-

64-ثواب اعمال ادمی درگرومحبت امامان است-

65-اطاعت امام واجب است(474تا490)-

66-اعتقاد بائمه جزء اصول دین است(531تا537)-

67-اعمال برامامان عرضه میشود(574تا579)-

68-طریقه استوار راه امامان است(580تا581)-

69-اعمال برامامان عرضه میشود(574تا579)-

70-مسلمان باید تسلیم امام باشد(1009تا1016)-

71-بس از حج باید با امام دیدار وبیعت مجددکرد(1017تا1019)-

72-سرچشمه علم خانه ال محمد است(1036تا1037)-

73-شناخت امام بس ازدرگذشت امام قبلی واجب است(977تا979)-

74-درمورد کسانیکه بدون امام دینداری میکنند(964تا972)-

75-حدیث امام صعب ومستعصب است(1044تا1049)-

76--درشب قدرملائکه وروح القدس بر امام زمان حاضر میشوند شب قدریکی از شبهای 19و21و23رمضان است-

77-- علم امام درهر شب جمعه فزونی یابد.درصورت عدم افزایش نابود میشود(646تا652) -

78-ایات انبیا نزد امامان است مانندعصای موسی-الواح موسی-سنگ موسی –طشت موسی-تابوت موسی-بیراهن ادم وابراهیم ویوسف-انگشتر سلیمان-شمشیر وبرچم وجوشنو زره بیامبر(611تا615)-  

79-ذوالفقار علی-عمامه سحاب- جامه برد-کمربند(616تا624)-

-80 صحیفه-جفر-جامعه-مصحف فاطمه(628تا635)

81--تاویلات قران درباره ولایت ائمه 92روایت(1080تا1171)

82-فرق بین رسول ونبی وامام(محدث)-رسول فرشته را دربیداری ونبی انرا درخواب میبیند وامام صدای انرا میشنود(434تا437)--

83-فضایل وصفات امام دردو حدیث مهم ومطول(518 و519)-

84-کیفیت ولادت امامان(994تا1004)-

85-روش امام درباره خودووضع خوراک وبوشاک امام دردوره حکومت(1071تا1075)-

86-حقوق واجب امام برمردم وبالعکس(1053تا1063)-

87-کیفیت افرینش بدن روح ودل امام(1005تا1008)-

88-معجزات امامان-

سوالات-حرکت درخت بسوی او-سخن گفتن عصا با امام- علاج بیماری-اگاهی ازگمشده(913تا931)

امام دو دسته است امام حق امام باطل(561و562)-

کتاب حجت ج1 و2اصول کافی

  اینک پس ازذکرمقدمه فوق سرگذشت امامانرابیان میداریم

1-امام علی

علی فرزندابوطالب وفاطمه بنت اسددر13رجب سال30عام الفیل درمکه  متولدشدتولداودرخانه کعبه روی دادایشان پسرعموی پیامبربودند زمانیکه پیامبردرسرپرستی عمویشان قرارداشتندروابط نزدیکی میان اندوبرقرارشداواولین کسی بودکه پس ازخدیجه بایشان ایمان اوردوهمیشه یاورایشان بود.درزمان هجرت پیامبربمدینه درلیله المبیت بجای ایشان خوابیدوجان پیامبررانجات دادپیامبردربازگشت ازاخرین حج وبراساس فرمان الهی(67مائده)درمحلی بنام غدیرخم ودرمیان جمع انبوهی ازمسلمانان  انحضرت رابجانشینی خودبرگزیداماپس ازرحلت ایشان متاسفانه برخی ازاصحاب که اسلامشان ظاهری بودبسفارش پیامبرعمل نکردندوبراساس شورای سقیفهابوبکرراخلیفه نمودندانحضرت25سال خانه نشین بودنددرسال2هجری بافاطمه ازدواج کردندمحصول این زندگی مشترک4فرزندبنامهای حسن وحسین زینبوام کلثوم بودبعدازوفات فاطمه انحضرت همسران دیگری گرفتندوحاصل این ازدواجها12پسرو16دختربودکه برخی ازانان مانندعباس عون ومحمدحنفیه ازچهرههای مهم اسلامندپس ازکشته شدن عثمان مردم بسوی ایشان امدندوامرخلافت راپیشنهادنمودندان حضرت با3شرط پذیرفتندکه براساس قرآن وسنت وحکم خودشان عمل کنندمت5سال وچندماه امرخلافت رابعهده داشتنددرطول این مدت 3جنگ مهم صفین بامعاویه-جمل باعایشه ونهروان بامنافقان وخوارج روی دادوسرانجام انحضرت در21رمضان سال41هجری بوسیله ابن ملجم مرادی درمسجدکوفه بشهادت رسیدندقبرانحضرت درنجف اشرف قرارداردلقب امیرالمومنین خاص ایشان است

تاریخ امیرالمومنین درحدیث(1225تا1230)-ایات واحادیث در باره امامت امام علی

اعطای لقب امیر المومنین بایشان-انتقال اسم اکبر ومیراث علم وهزار باب علم ازجانب بیامبر بایشان-واقعه غدیر- حدیث ثقلین- وصیت بیامبر بایشان درمورد غسل کفن ودفن(757تا765)

ایات-تطهیر33س33-خمس غنائم41س8-حق خویشاوندی26س17-مودت23س42-8و9س82-اهل ذکر43س16-44س16-43س43-59س4-69س5(ص57و58 کتاب)

امیر المومنین لقب خاص علی ع وبقیه الله لقب امام مهدی است(1076تا1079)

 قضیه حجه الوداع-الف-درکتب اهل سنت صحیح مسلم صحیح بخاری صحیح ترمذی مسندحنبل تفسیرثعلبی تفسیررازی باین صورت امده است جبرائیل دربازگشت ازحج سه باربرپیامبرنازل شدوایه یاایها الرسول بلغ ماانزل الیک من ربک..راقرائت نمودوانگاه پیامبرعلی رانصب نمودوایه الیوم اکملت دینکم نازل شد.

 ب-حدیث منزلت اجماعی همه فرق سنی است وابن ابی الحدیدمحدث سنی درشرح نهج البلاغه میگوید.یاعلی انت بمنزله هارون من موسی الا انه لانبی بعدی.

 ج-مشکوه التقوی ازعمرنقل شده است-سمعت ابی بکربن ابی قحافه یقول سمعت رسول ا... یقول آن ا... تعالی خلق من نور وجه علی بن ابی طالب ملائکه یسبحون ویقدسون ویکتبون ذلک لمحبیه ومحبی ولده

 د-کلامی ارابوبکر اقیلونی اقیلونی فلست بخیرکم وعلی فیکم

 ه-نامه ابوبکربپدرش وپاسخ آن

  نامه ایست ازخلیفه خدابسوی ابی قحافه امابعدبدرستیکه مردم بخلافت من راضی شدندومن امروزخلیفه خداهستم اگربسوی من بیائی ازبرای توخوب خواهدبود.

  پاسخ نامه توبمن رسیدوبران اگهی یافتم ای مردبعضی ازان نقیض دیگرست یکبارمیگوئی خلیفه خدایم وجای دیگرنوشته ای خلیفه پیامبرم وباز میگوئی مردم بخلافت من راضی شدندترا باینکار سرزنش وملامت میکنم....

  و-علی جزءصادقین ومعصومین بود بدلیل آیات یاایها الذین امنوا..کونوامع الصادقین-انماولیکم ا... ورسوله والذین...

/ 0 نظر / 145 بازدید